ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W2) (ครั้งสุดท้าย)
  แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W3)
  แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS-W2)
  กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2553 ("GJS-W3")
  กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2")
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าที่บริหาร
  การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GJS-W2)
       การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GJS-W3)
       การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GJS-W4)
  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
  คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับ ไตรมาสที่หนึ่งปี 2558
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอำนาจกรรมการ
  ชี้แจงกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลใจวงจำกัดเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว๊บไซต์ของบริษัท
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท
  คำชี้แจงผลประกอบการ
          คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557
          คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557
  ความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557
  รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557
          รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3")
          รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2")