ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น



  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
07/05/61           รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
11/04/61           หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบซีดีรอม
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 – ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
11/04/61           สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แผนที่สถานที่จัดประชุม

  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
19/01/61           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
19/01/61           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
13/09/60           รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
10/08/60           หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
10/08/60           สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 - แผนที่สถานที่จัดประชุม

  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (กำหนดเวลาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)
17/02/60           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
17/02/60           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
23/03/60           หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12/05/59           รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
25/03/59           หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  หลักเกณฑ์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
24/12/58           1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
               ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
24/12/58           2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
          หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 งดจ่ายเงินปันผล
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติกรรมการที่่เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการ
             ที่ต้องออกตามวาระ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
          หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดี
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 งดจ่ายเงินปันผล
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติกรรมการที่่เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการ
                                 ที่ต้องออกตามวาระ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
  เอกสารมอบฉันทะ
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบเฉพาะสำหรับ Custodian)
          ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)
  เอกสารการแสดงสิทธิ และอื่นๆ
          หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
          ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
          แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
          หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  บอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบการพิจารณา
          แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ GJS-W3
          เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ