ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น


  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15/05/60           รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (กำหนดเวลาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560)
17/02/60           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
17/02/60           หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
23/03/60           หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12/05/59           รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
25/03/59           หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  หลักเกณฑ์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
24/12/58           1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
               ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
24/12/58           2.หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
          หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 งดจ่ายเงินปันผล
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติกรรมการที่่เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการ
             ที่ต้องออกตามวาระ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
          หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดี
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 งดจ่ายเงินปันผล
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติกรรมการที่่เสนอเลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการ
                                 ที่ต้องออกตามวาระ
          สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
  เอกสารมอบฉันทะ
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบเฉพาะสำหรับ Custodian)
          ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)
  เอกสารการแสดงสิทธิ และอื่นๆ
          หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
          ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
          แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
          หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
          หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  บอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบการพิจารณา
          แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ GJS-W3
          เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ