นักลงทุนสัมพันธ์    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท
    คำชี้แจงผลประกอบการ
          คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557
          คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557
    ความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557
    คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับปี 2556
    ความคืบหน้าการนำส่งงบการเงินสำหรับปี 2556
    รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557
          รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2556 ("GJS-W3")
          รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2553 ("GJS-W2")
    บอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเอกสารประกอบการพิจารณา
          แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ GJS-W3
          เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบการพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557
    เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557
    หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด(มหาชน)
    รายงานผลการออกหุ้นกู้ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด(มหาชน)
    รายงานประจำปี 2555
    แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษา ครั้งที่2/2556
    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2556 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด(มหาชน)
    รายงานผลการออกหุ้นกู้ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด(มหาชน)
    แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษา ครั้งที่2/2556
    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2556 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
    รายละเอียดหุ้นกู้ GJS
    สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    แจ้งข่าวเริ่มดำเนินการผลิต
    สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555
    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2556
    คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับปี 2555
    รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2555
    คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556
    แบบรายงานการเพิ่มทุน
    แบบรายงานผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์
    แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
    กำหนดรายละเอียด GJS-W3
    แจ้งผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเินินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งทีื่ 2/2556
    แจ้งการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรร และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
    แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556
    แจ้งกำหนดรายละเอียดการเสนอขาย และระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ GJS-W3
    ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
    แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3 (GJS-W3)
    แจ้งกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
    แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
    กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (GJS-W2)
    การปรับสิทธิ(ใหม่)สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 เนื่องจากการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ
    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่8/2555
    คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาส3 ปี 2555
    รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ประจำไตรมาสที่3 ปี 2555
    คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
    คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555
    คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
    รายงานความคืบหน้าข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
    รายงานผลการออกหุ้นกู้ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
    รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GJS-W2)
    กำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่2 (GJS-W2)
    คำชี้แจงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่1 2555
    คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
    รายงานความคืบหน้าข้อมูลผิดนัดชำระหนี้ประจำไตรมาสที่1 2555
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    หนังสือเชิญประุชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
    ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของ GJS-W2
    แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ GJS-W2


งบการเงิน

    งบการเงินไตรมาสที่2 2557
    งบการเงินไตรมาสที่1 2557
    งบการเงินประจำปี 2556
    งบการเงินประจำปี 2555
    งบการเงินไตรมาสที่3 2555
    งบการเงินไตรมาสที่2 2555
    งบการเงินไตรมาสที่1 2555
    งบการเงินประจำปี 2554
    งบการเงินไตรมาสที่1 2554
    งบการเงินไตรมาสที่2 2554
    งบการเงินไตรมาสที่3 2554
    งบการเงินประจำปี 2553
    งบการเงินไตรมาสที่1 2553
    งบการเงินไตรมาสที่2 2553
    งบการเงินไตรมาสที่3 2553
    งบการเงินประจำปี 2552 (ปรับปรุงใหม่)


รายงานประจำปี

    รายงานประจำปี 2555
    รายงานประจำปี 2554
    รายงานประจำปี 2553
    รายงานประจำปี 2552