• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร (02) 267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการ
3 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการ
3 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
4 นายสุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการ
3 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
4 นายริชาร์ด จิม ยี กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง
1 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต กรรมการ
3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ
4 นายริชาร์ด จิม ยี กรรมการ