• สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 88 อาคารปาโซ่ ชั้น 24 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร (02) 267-8222

 • โรงงาน
  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
  358 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
  โทร (038) 345 950

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อไฟล์ ยอดดาวน์โหลด ไฟล์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 53
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และข้อมูลประกอบแต่ละวาระ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบซีดีรอม 10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 – ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - ข้อมูลกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - แผนที่สถานที่จัดประชุม 4
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 18