การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม


            โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ