การเคารพสิทธิมนุยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม


            โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการทำงาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทด้วย