นโยบาย CSR


            นโยบายภาพรวม
            บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการทำ CSR จากภายในบริษัทสู่ชุมชนและสังคมภายนอก (inside out) ซึ่งหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทได้บ่งชี้ไว้ (Stakeholder) ได้แก่ พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

            ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมควมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับโลก” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม” และ “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน


            นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
            องค์กรยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทำการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


            นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

click on the image to download PDF format.