การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม


            สัมพันธภาพกับชุมชนท้องถิ่น
            บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้
              ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนา
                   ชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน
                   และสร้างรายได้ เป็นต้น รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในท้องถิ่น เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
                   เป็นต้น
              ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ จัดให้มีการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
                   อย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
                   การดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม
              จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ
                   และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น

            กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
            สำหรับในปี 2556 บริษัทมุ่งเน้นด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอุทิศแรงงาน  และไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น การบริจาคโลหิต การทำความสะอาดวัด การปลูกต้นไม้ เป็นต้น โดยมีกิจกรรม CSR ที่ได้ดำเนินการในระหว่างปีดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
    1.1 ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน
           ส่งเสริมการออกกำลัีงกาย
        บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนับสุนนการเล่นและแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน
ของบริษัท เพื่อให้เป็นโรงงานปลอดยาเสพติด โดยการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีไม่ข้องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เป็นต้น
    1.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
           กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา
        บริษัทจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา โดยมีพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมหลังคาการเปรียญ ณ วัดสันติคีรี ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
2. การมีส่วนร่วมในด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
           กิจกรรมบริจาคโลหิต
        บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในโรงงานได้ร่วมบริจาคโลหิต โดยปี 2556 จัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
           กิจกรรมปันน้ำใจสู่สังคม
        บริษัทได้จัดกิจกรรม โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เนื่องในงานสายสัมพันธ์อง์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โดยมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 5 ตัว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
           กิจกรรม Safety & Energy Day
        บริษัทได้จัดกิจกรรม โครงการ “Safety & Energy Day” ร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย พร้อมมอบสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556