สารประธาน CSR

            ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบครบวงจร หลอม หล่อ รีดเหล็กในโรงงานเดียวกัน จึงดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในการดูแลกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน มุ่งเน้นในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวม อีกทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานภายในองค์กรให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการที่ดี ทำงานด้วยความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนอบรม พัฒนาบุคลากรให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายหลักของ จี เจ สตีล เสมอมา

            ในปี 2556 ที่ผ่านมา พนักงานทุกระดับของจี เจ สตีล มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีส่วนร่วมทั้งทางด้านพัฒนาสังคมและประโยชน์สาธารณะ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อาทิ กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาการเปรียญ ณ วัดสันติคีรี กิจกรรม Safety & Energy Day กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

            บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อไปภายใต้จิตอาสาและความเสียสละที่จะสืบสานเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งในระดับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสืบไป

(คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตะกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม