การดูแลสิ่งแวดล้อม


            ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
            บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงขบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้องดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด