วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในฐานะ บริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นชนิดม้วนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ”


พันธกิจ

 มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย
 มุ่งสู่การเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
 เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย