โครงสร้างองค์กร

Click to enlarge


คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ยรรยง คุโรวาท ประธานกรรมการ
2. นาย ริวโซ โอกิโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นาย สิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
4. น.ส. สุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ
5. นาย สมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
6. นาย โกมล วงศ์อภัย กรรมการ
7. นาย นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาง สุกัญญา ตันธนวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาง จุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระ
10. นาย ไมเคิล ไวเออร์ กรรมการตรวจสอบ