ข้อมูลทั่วไป


ชื่อบริษัท บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
G J Steel Public Company Limited
ชื่อย่อ GJS
เลขทะเบียนบริษัท 0107538000401 (เดิมเลขที่ บมจ. 563)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 88 ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1500 โทรศัพท์ (66) 0-2267-8222โทรสาร (66) 0-2267-9048
ที่ตั้งโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (66) 038-345-950 โทรสาร (66) 038-345-693
เว็บไซต์ http://www.gjsteel.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5 มกราคม 2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 9 สิงหาคม 2538
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก 2 กรกฎาคม 2539
กำลังผลิต 1,500,000 ตันต่อปี
จำนวนพนักงาน 614 คน
ทุนจดทะเบียน จำนวน 129,979,834,014.15 บาท
ทุนชำระแล้ว จำนวน 73,039,109,694.54 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 105,853,782,166 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 0.69 บาท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ - GJS-W2 จำนวน 4,933,058,289 หน่วย
- GJS-W3 จำนวน 3,674,429,663 หน่วย
- GJS-W4 จำนวน 2,754,167,306 หน่วย

ชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
         หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
        ผู้สอบบัญชี ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด
เลขที่ 491/27 สีลมพลาซ่า ชั้น1 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2234-1676 โทรสาร 0-2237-2133