สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่ CSR

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่ดี แก่ผู้บริโภค บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสังคมโดยรวม รวมทั้งการดูแล พนักงานให้มีสวัสดิการที่ดี และทำงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น อันเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเสมอมา

ในปี 2554 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility: CSR-DIW) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบ ต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Primary Industries and Mines : CSR-DPIM) ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ในปี 2554 ทางบริษัทได้รับรางวัลในด้านต่างๆ จากภาครัฐดังนี้

   โล่และเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงว่าบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมต่อสังคม ปี 2554 (CSR-DIW) ณ วันที่ 23 กันยายน 2554
   โล่ และประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ มีมาตรฐานสากล ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประเภทโรงประกอบโลหกรรม ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2554
   โล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ประเภทโรงประกอบโลหกรรม ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2554 สำหรับบริษัทที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในการลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน
   เกียรติบัตรรับรองบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงว่า เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554 จากการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
   เกียรติบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวง พลังงาน ให้เป็นโรงงานตัวอย่าง ณ วันที่ 16 กันยายน 2554
   เกียรติบัตรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการนำร่องโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)” ณ วันที่ 12 กันยายน 2554

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างให้บุคลากรของบริษัทมีจิตอาสา มุ่งมั่นดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

(คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตะกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
นิยาม ความหมายของ CSR (Corporate Social Responsibility)นิยาม ความหมายของ CSR มีอธิบายไว้จากหลายแหล่งที่มา ตัวอย่างเช่น

"CSR คือ แนวคิดที่บริษัทผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการดำเนิน ธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้พื้นฐานการกระทำด้วยความสมัครใจ"

The European Commission


“CSR คือคำมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยทำงานรวมกับลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกว้าง เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม”

World Business Council on Sustainable Development


“Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพี่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน”

คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)


“CSR เป็นเรื่องของการที่องค์กรตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กับคน ชุมชน และสังคมนอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องของบทบาทขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทำด้วยความสมัครใจ และผู้บริหารจะต้องมี บทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ISO 26000


“CSR คือการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ด้วย การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข”

สถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


นอกจากนี้ ยังมีการตีความ CSR ว่าเป็นกิจกรรมที่รวมทั้งการคิด การพูด และการกระทำซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประช าสัมพันธ์ การบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กรที่ดำเนินการในพื้นที่ของสังคม โดยที่สังคมใกล้ ซึ่งหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศน์ และสังคมไกล ซึ่งหมายถึง ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ในนิยามข้างต้น ยังได้อธิบายถึงความเกี่ยวข้องกับผู้คนในมิติต่างๆ ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสภาพแวดล้อม ประชาสังคม และคู่ แข่งขันธุรกิจ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั้น หมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อธิบายโดยขยายความได้ว่า การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใดทั้งสิ้น องค์กรที่มี CSR ย่อมไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง ไม่ฉ้อโกงลูกค้า ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำร้ายชุมชนโดยรอบ ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สุขแก่องค์กรและสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองที่มา : สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมโครงสร้างคณะทำงาน CSR